โครงการ OUR Khung BangKachao ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธาน โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวว่า ตามที่ อพท.นำเสนอการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจ ในการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามเป้าหมายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือช่วยกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในที่ประชุม อพท.ได้รายงานผลการดำเนินงานปี 2564 ถึงการใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับมาตรฐานให้กับ 6 ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ได้แก่ ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ และตำบลบางกะเจ้า จนได้รับมาตรฐานและรางวัลจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ มาตรฐาน SHA รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) รางวัลมาตรฐาน Home Lodge รางวัล THAI MICE CONNECT และมาตรฐาน CBT Thailand

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว อพท.ยังได้พัฒนานักสื่อความหมายของชุมชน พัฒนาเมนูอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมประกาศบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และจัดตั้งชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ตำบล

สำหรับผลงานด้านการตลาด สนับสนุนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จัดทำคลิปวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวของชมรมท่องเที่ยวฯ ในตำบลทรงคนอง และตำบลบางกอบัว จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยการนำบล็อกเกอร์เพจลงพื้นที่เที่ยวชมและทดลองทำกิจกรรม เกิดการเผยแพร่และส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท่องเที่ยว รวมเป็นเงินกว่า 237,178 บาท (เปิดรับนักท่องเที่ยวเฉพาะช่วงที่โควิดคลี่คลายเป็นไปตามประกาศ ศบค.) เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business