เปิดขั้นตอนระดมทุนผ่าน LiVEx พร้อมเช็กจุดต่างเทียบตลาดหลักทรัพย์ฯ SET และ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai)

สำหรับขั้นตอนการระดมทุนและจดเทียนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) มีขั้นตอนดังนี้

1.SME Filing โดย SMEs และ Startups จะต้องยื่นไฟลิ่งและยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ โดยยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.โดยมี เอกสาร 2 ส่วน ได้แก่

งบการเงิน PAE งวดปีบัญชีล่าสุด
งบการเงินประจำงวด 6 เดือนแรกของปี
2.Public Opinion คือช่องทางการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยใน SME Filing เพื่อให้ผู้ลงทุนถามคำถามและบริษัทตอบคำถามต่างๆ โดยจะใช้เวลา 30 วัน

3.Cooling Off โดยบริษัทจะขอนับหนึ่ง Cooling Off ซึ่งจะใช้เวลา 14 วัน โดยต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากมีการกำหนดPublic Opinion

4. การเสนอขาย ซึ่งเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์” หรือที่เราเรียกกันว่า Underwriter ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่สิ้นระยะเวลา Cooling Off

5. รับหลักทรัพย์ 1st Tranding Day หรือทำการซื้อขายในตลาดวันแรก

*** ผู้สนใจสามารถระดมทุนและจดทะเบียนผ่านระบบ digital ได้ที่ www.live-platforms.com

สำหรับประเภทผู้ลงทุนใน LiVEx ประกอบด้วย

ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน
ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน เช่น ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และ Angel Investor
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์และฐานะการเงิน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ได้แก่

ประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยง ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ และผู้แนะนำการลงทุน หรือวางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรที่ก.ล.ต.ยอมรับ
ฐานะทางการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เช่น สินทรัพย์สุทธิ ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท รายได้ต่อปี ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท และ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในกรณีที่นับรวมเงินฝาก

เปรียบเทียบความแตกต่างการระดมทุน – จดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับตลาดหลักทรัพยฯ (SET) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เอ็ท เอ ไอ (mai) เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ส่วนสำหรับ LiVEx จะเป็นแหล่งระดมทุนของผู้ประกอบการรายย่อย SMEs และ Startups

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance